Sazinies ar mums

WhatsApp

Nomas apmaksas noteikumi

5.1. Nomas maksa tiek aprēķināta un maksāta no Nomas objekta nodošanas Klientam brīža līdz tā atdošanai Sabiedrībai, ievērojot Līgumā noteikto kārtību. Nomas objekta zaudējuma (piem. pilnīga bojāeja, zādzība, laupīšana vai piesavināšanās, tādi bojājumi, kuru novēršanas izmaksas nav ekonomiski pamatotas) gadījumā Klientam ir jāatlīdzina Sabiedrībai Nomas objekta vērtība, kas norādīta pieņemšanas-nodošanas aktā, par ko Sabiedrība ir tiesīga izrakstīt vienpusēju rēķinu, kas ir saistošs Klientam ar visām no tā izrietošajām sekām

5.2. Ja Puses nav īpaši vienojušās citādi, nomas maksa tiek aprēķināta, balstoties uz Sabiedrības Nomas pakalpojumu cenrādi. Nomas un pakalpojumu cenas ir publiski pieejamas Sabiedrības tīmekļa vietnē www.arsenalnoma.lv un Sabiedrībai ir tiesības mainīt cenrādi, informējot par izmaiņām norādītajā tīmekļa vietnē.

5.3. Nomas maksa par Nomas objekta izmantošanu tiek aprēķināta:

5.3.1. Sastatnes, mobilie žogi, mājiņas, jūras konteineri, mobilās tualetes – par visām kalendārajām dienām (ieskaitot sestdienas, svētdienas un svētku dienas);

5.3.2. Pārējais Inventārs – par visām kalendārajām dienām, izņemot svētdienas un valsts svētku dienas.

5.3.3. Inventāram ar iekšdedzes dzinēju, kuram tiek uzskaitītas motorstundas, viena diena ir astoņas motorstundas. Ja nostrādāto motorstundu skaits pārsniedz astoņas motorstundas dienā, nomas maksa tiek aprēķināta saskaņā ar motorstundas likmi par faktiski nostrādāto laiku.

5.4. Ja Puses nav vienojušās savādāk, Nomas maksa par visu Nomas periodu ir jāapmaksā avansā. Tiklīdz apmaksātais Nomas periods ir beidzies,  lai varētu turpināt Nomas objekta nomu, nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā, ir jāapmaksā priekšapmaksa par Nomas perioda turpinājumu.

5.5. Ja puses ir vienojušās par atliktu maksājumu un/vai kredītlimita noteikšanu pakalpojumiem (nomas maksas maksājums, maksājums par citiem pakalpojumiem, precēm u.tml.) un Klients pārkāpj norunātos maksāšanas termiņus vairāk nekā par 5 (piecām) dienām vai arī atkārtoti pārkāpj maksājumu termiņus, Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji atcelt atlikto maksājumu un pieprasīt Klientam apmaksāt Nomas maksu uz priekšu (avansā). Sabiedrībai pēc saviem ieskatiem, neatsaucot atlikto maksājumu, ir tiesības samazināt atliktā maksājuma termiņu un kredītlimita apjomu, jauno atliktā maksājuma termiņu norādot izrakstītajā rēķinā.

5.6. Papildus pie jebkuriem maksājumiem saskaņā ar šo Līgumu Klientam ir jāsamaksā Sabiedrībai pievienotās vērtības nodoklis (PVN), ja tāds tiek piemērots.

5.7. Ja Klients laikus neveic kādu maksājumu, tas par katru nokavēto dienu Sabiedrībai maksā nokavējuma procentus 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no laikus nesamaksātās summas. Saņemto summu Sabiedrība ir tiesīga vispirms novirzīt nokavējuma procentu segšanai. Nokavējuma procentu apmaksa neatbrīvo no atbildības par saistību izpildi.

5.8. Ja Nomas objekts ir zaudēts / gājis bojā vai arī kādu citu iemeslu dēļ vairs neatrodas Klienta rīcībā, Klientam ir jāsamaksā Nomas objekta vērtība, kas norādīta nodošanas-pieņemšanas aktā, par ko Sabiedrība ir tiesīga izrakstīt vienpusēju rēķinu, kas Klientam ir saistošs ar visām izrietošajām sekām no tā.

5.9. Rēķinos norādītās summas ir jāapmaksā ne vēlāk kā līdz datumam, kas ir norādīts rēķinā un/vai šā Līguma pielikumos.

5.10. Vienojoties par Īpašajiem nosacījumiem, Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt no Klienta drošības naudu vai arī cita veida garantiju. Sabiedrībai ir tiesības izmantot drošības naudu Klienta parādu, kā arī zaudējumu apmaksai / segšanai saskaņā ar šo Līgumu. Neizmantotā drošības naudas summa pēc nomas attiecību izbeigšanās tiek atgriezta Klientam, tad kad Klients pilnībā izpildījis saistības, kas izriet no šā līguma.

5.11. Sabiedrībai ir tiesības nodot savas prasījuma tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu, kā arī daļēju vai pilnīgu Līguma izpildes kontroli trešajām personām, ieskaitot visu informāciju par Klientu, kas saistīta ar Līgumu. Tādā gadījumā Klients samaksā trešo personu sniegto pakalpojumu izmaksas, kas nodrošina Līguma pienācīgu izpildi.

5.12. Ar šī Līguma noslēgšanu Klients un viņa pārstāvis, kas paraksta šo Līgumu, apliecina savu piekrišanu tam, ka viņu dati, tajā skaitā personas dati un identifikācijas kodi, var tikt apstrādāti, lai, tostarp, pirms Līguma noslēgšanas vai Līguma darbības laikā pārbaudītu informāciju par Klienta maksātspēju un kredītvēsturi, sniegtu pakalpojumus, veiktu maksājumu uzskaiti, parādsaistību administrēšanu, t.sk. nodošanu trešajām personām. Klients un viņa pārstāvis, kas paraksta šo Līgumu, piekrīt, ka Sabiedrībai ir tiesības maksājumu uzraudzību un rēķinu iekasēšanu uzdot trešajām personām, kā arī gadījumā, ja Klients kavē maksājumus – informāciju par Klientu un viņa pieļautajiem maksājumu kavējumiem izpaust trešajām personām kreditoru interešu aizsardzības  mērķiem, t.sk. iekļaut to parādnieku vai kredītvēstures datu bāzēs.

5.13. Puses vienojas, ka Sabiedrības iesniegtie dokumenti, ieskaitot rēķinus, parādu saskaņošanas aktus, kā arī citi finanšu dokumenti, var tikti sagatavoti un sūtīti elektroniski vai arī izmantojot parasto pastu. Klienta rēķinus par nomu un citiem pakalpojumiem Sabiedrība izraksta elektroniskā formātā un rēķini ir derīgi un tiek pieņemti bez paraksta. Sabiedrība piestāda Klientam rēķinus par faktisko nomas periodu un citiem pakalpojumiem katra mēneša 15. un pēdējā datumā un nosūta Klientam uz Līgumā norādīto e-pastu. Par e-pasta adreses maiņu Klientam ir nekavējoties jāinformē Sabiedrība.

5.14. Klients visus rēķinus apmaksā skaidrā naudā Sabiedrības kasē vai ar maksājuma karti maksājumu terminālā, vai ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu līdz rēķinā norādītajam apmaksas datumam, bet, ja samaksas termiņš nav noteikts, tad samaksa veicama ne vēlāk kā 15 dienu laikā no attiecīgā dokumenta izrakstīšanas brīža.

Izvēlēties valsti:

JŪSU GROZS

Pasūtīt
0 €